Política de privacitat i protecció de dades

Responsable: El responsable del tractament dels fitxers de dades personals d’usuaris d’aquest domini és MONTELIA TRADE S. L., amb domicili a C/ Maó 25, 08022, Barcelona, amb NIF nº B-66797937

Finalitat: A ORGÁNIKA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar les seves reserves, l’enviament de la informació que ens sol·licitin i prestar els serveis encomanats.

A ORGÁNIKA no elaborem perfils comercials d’acord amb la informació sol·licitada sense el seu consentiment, pel que l’informem que no es prenen decisions automatitzades.

Conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació entre ORGÁNIKA i els interessats.

Legitimació: La base legal pel tractament de les seves dades és la gestió i resposta de la informació sol·licitada per l’interessat/da, així com la prestació dels serveis contractats i sol·licitats pel client o l’interessat/da.

La informació facilitada per ORGÁNIKA i la prestació dels seus serveis als interessats/des i clients està basada en el consentiment sol·licitat prèviament i acceptat pels interessats/des i els usuaris.

Destinataris: Les dades dels clients es comunicaran només, prèvia informació i acceptació per la prestació del servei, així com en casos de necessitat a empreses pertinents al grup i/o col·laboradores, a l’encarregat del tractament i a aquelles entitats en les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de cumplir amb la prestació del servei anteriorment esmentat o atendre qualsevol sol·licitud d’informació.

Procedència: Les dades personals que tractem a ORGÁNIKA procedeixen de les seves sol·licituds i/o dels formularis facilitats pels interessats/des.

Les categories de dades que tractem són:

  • Dades d’identificació
  • Adreces electròniques
  • Informació addicional facilitada
  • No es tractaran dades especialment sensibles

Tractament de la política de privacitat de dades i Drets de l’usuari: De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal i segons la regulació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades facilitades pels interessats/des seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de MONTELIA TRADE S. L., amb la finalitat d’atendre, gestionar i donar seguiment a les seves consultes i peticions.

En compliment de la normativa vigent, ORGÁNIKA informa que les dades seran conservades durant el termini LEGALMENT ESTABLERT.

Per aquest motiu, ORGÁNIKA tractarà les seves dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això, que ens comprometen al tractament confidencial i a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

ORGÁNIKA no cedirà o comunicarà a tercers les dades recavades sense previ consentiment expressat de l’interessat/da, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que el destinatari ens hagi sol·licitat, i en aquells casos que estigui legalment previst.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada més amunt, o bé a través del correu electrònic ppdd@pizzaorganika.com.

Li recordem que per qualsevol reclamació podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent.

Legislació i jurisdicció aplicable a la Política de privacitat 

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris i interessats/des, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.